Wood-you like some help?

Vakmanschap

Kwaliteit

Lange levensduur

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Al onze facturen zijn vooraf aan de levering betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel, netto en zonder korting. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder in gebrekenstelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder in gebrekenstelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €50) als schadebeding. 

2. Alle prijzen zijn exclusief kosten en taksen. Prijzen opgegeven op de website worden slechts ter aanduiding verschaft en kunnen nadien gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Verpakkings- en verzendingskosten alsook de administratiekost zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk tegenbeding.
 

3. De eigendom van de goederen gaat over op de klant na de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de klant vanaf de levering, ongeacht of al dan niet reeds betaling plaatsvond.
 

4. De eventuele leveringsdata worden, behoudens andersluidend beding, steeds aangewezen te louter indicatieve titel. De overschrijding van de richttermijn kan door de klant niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen of een andere aanspraak te laten gelden. 

5. De klant moet zichtbare gebreken inroepen binnen de 48 uur na de levering. Onze aansprakelijkheid in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het verwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen. Het terugsturen van de goederen gebeurt op kosten en risico van de koper. Eventuele verborgen gebreken moeten per aangetekende brief worden ingeroepen binnen de 14 dagen na levering. De eventuele vordering in rechte op grond van verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen de 3 maanden na de levering, dit op straffe van verval.
 

6. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze bedingen brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van deze overeenkomst of andere bedingen mee.
 

7. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel het vredegerecht te Izegem en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.